SWG GRI: GEPy, diversita, rasismus a nové iniciativy v členských státech

Domů SWG GRI: GEPy, diversita, rasismus a nové iniciativy v členských státech


Dne 25. 9. proběhlo sedmé zasedání Stálé pracovní skupiny pro gender ve vědě a inovacích (Standing Working Group on Gender in Research and Innovation, SWG GRI), jedné z poradních skupin Evropského výzkumného prostoru. Důležitým bodem jednání se staly plány genderové rovnosti a institucionální změna, a to v návaznosti na oznámení týkající se povinnosti plánů genderové rovnosti pro uchazeče z řad veřejných výzkumných organizací a univerzit o podporu v novém rámcovém programu Horizont Evropa. Tento požadavek představil generální ředitel Ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise Jean-Eric Paquet v rámci sekce Get ready: a new ERA for Equality is calling na Evropských dnech pro evropský výzkum a inovace dne 22. září. SWG GRI proto ustavila pracovní skupinu, jež zmapuje implementaci plánů genderové rovnosti v členských a asociovaných státech a vydá doporučení. Dalším důležitým tématem, ke kterému byla ustavena pracovní skupina, je otázka diverzity, inklusivity a rasismu v akademickém prostředí. Pod vedením irské delegace vydá SWG GRI doporučení v této oblasti, které zatím členské státy věnovaly menší pozornost.

Jedním z bodů programu byly též nové iniciativy na úrovni členských států. Irská delegace představila nový Rámec pro souhlas na vysokoškolských institucích. Jde o opatření pro boj s genderově podmíněným násilím a sexuálním obtěžováním na vysokých školách. Dokument definuje konkrétní cíle a výstupy, které bude muset zajistit každá vysoká škola. Zaměřuje se nejen na ochranu studujících, ale i výzkumných pracovnic a pracovníků a akademiček a akademiků. Vysoké školy budou mít povinnost zavést jasný systém evidence případů a statistiky obtěžování, útoků a znásilnění budou mít povinnost reportovat Národnímu úřadu pro vysoké školství (Higher Education Authority).

Izrael představil činnost Národní rady pro podporu žen ve vědě a technologiích (National Council for the Advancement of Women in Science and Technology) a nový program Equator Measure, který zavedla Rada vysokého školství (Council of Higher Education). Cílem programu je v rámci pětiletého strategického plánu podpořit genderovou rovnost na VŠ, včetně zvýšení zastoupení žen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích, přičemž pozornost se má stočit od vstupních indikátorů k výstupům. Institucionální rozpočet bude alokován podle míry úspěšnosti v zavádění cílů, jež si na základě prvotní analýzy nastaví samy instituce. Rada bude každý rok požadovat zprávu o plnění, včetně míry zlepšení v jednotlivých ukazatelích, a bude vydávat žebříček podle úspěšnosti jednotlivých vysokých škol.

Další zasedání SWG GRI se bude konat 2. 12., které se zaměří na diskusi Komunikace Komise k novému evropskému výzkumnému prostoru, která by měla být zveřejněna v nejbližších dnech. Nové politiky, strategie a iniciativy přestaví Finsko, Nizozemí, Norsko či Španělsko.

Více o činnosti SWG GRI se dozvíte na webových stránkách rakouského ERA portálu.