SWG GRI: COVID-19 si vybírá daň od všech, ale ne stejnou

Domů SWG GRI: COVID-19 si vybírá daň od všech, ale ne stejnou


Dne 11. března 2020 Světová zdravotnická organizace vyhlásila vypuknutí nového koronaviru (COVID-19) za globální pandemii. Od té doby vlády v celé Evropě zavedly bezprecedentní opatření s cílem zpomalit šíření viru. Ta vedla k novému a neobvyklému způsobu života pro miliony Evropanů, charakterizovaným sociálním distancováním, izolací a karanténou po práci i vyučování z domova. V důsledku si COVID-19 vybírá sociální, ekonomickou i psychologickou daň, která ovšem na muže a ženy dopadá jinak či s rozdílnou intenzitou.

Iniciativy na řešení těchto rozdílných dopadů již zahájily Evropská komise, organizace provádějící výzkum i organizace financují výzkum. Financování v této oblasti tak již bylo poskytnuto na evropské i národní úrovni – většina projektů se však zaměřuje na vědecký a lékařský výzkum, přestože existují další oblasti bádání, které si financování zaslouží, a to zejména z genderové perspektivy. Poradní skupina pro gender ve výzkumu a inovace (SWG GRI) tyto oblasti shrnula ve svém pozičním dokumentu na téma „Vypuknutí nákazy COVID-19 a její genderové dopady na výzkumné pracovnice a učitelky“ (generické femininum).

Mezi diskutovanými oblastmi se objevuje význam účasti žen na řešení otázky COVID-19 v rozhodovacích a politických rolích, genderové dopady COVID-19 na výzkumné kariéry, důležitost sociálních věd a humanitních věd pro zvládnutí nákazy COVID-19 a jeho následků, a v neposlední řadě význam výzkumu citlivého na pohlaví pro zvládnutí nákazy COVID-19 a jeho následků.

SWG GRI zároveň uvedla příklady dobré praxe, jež evropské instituce během pandemie zavedly. Mezi ně patří např. posunutí lhůt pro odevzdání grantových žádostí, vnímání času stráveného péčí o blízké jako pracovní dobu (ETH Zurich), jako i umožnění práce z domova, či využívání online platforem k setkání a konferencím.

Dále SWG GRI formulovala řadu doporučení evropských stakeholderům, jež mají dopady koronaviru na ženy zmírnit. Zde je jejich přehled:

Doporučení

SWG GRI vyzývá:

  1. Komisi, členské státy EU a přidružené země, organizace financující výzkum a organizace provádějící výzkum, aby zvážily sexuální a genderové dopady nákazy COVID-19 v evropském výzkumném prostoru a evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání, jakož i globálně v rámci své mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, technologie a inovací.
  2. Komisi, členské státy EU a přidružené země, organizace financující výzkum a organizace provádějící výzkum, aby zvážily různé způsoby, jak nákaza COVID-19 ovlivnila pracovní podmínky výzkumných pracovníků, učitelů a studentů s možnými genderovými dopady na výzkumné kariéry a kariérní postup.

SWG GRI konkrétně vyzývá organizace financující výzkum k:

  1. Financování výzkumu genderových dopadů nákazy COVID-19 a zavedení požadavku, aby jakýkoli výzkum COVID-19 zahrnoval systematický sběr, analýzu a vykazování údajů rozčleněných podle pohlaví.
  2. Řešení lékařských a technologických problémů, stejně jako těch sociálních, psychologických, ekonomickým a právních v oblasti výzkumu následků COVID-19, který je financován z veřejných prostředků, a k podpoře transdisciplinárního výzkumu.
  3. Zohlednění času, který vědkyně a vědci během vypuknutí choroby COVID-19 strávili péčí o své blízké, a při hodnocení výzkumných žádostí k zohlednění jejich dopad, aby nedošlo k dalšími znevýhodnění rodičů, které se již tak ve výzkumu projevuje.

SWG GRI rovněž vyzývá organizace provádějící výzkum k:

  1. Zohlednění času, který vědkyně a vědci během vypuknutí choroby COVID-19 strávili péčí o své blízké, a při hodnocení výzkumných žádostí k zohlednění jejich dopad, aby nedošlo k dalšími znevýhodnění rodičů, které se již tak ve výzkumu projevuje.
  2. Poučení se ze současné situace, seznámením s řadou postupů zavedených v Evropě a přípravě příslušných opatření, která by měla být zavedena případě, že k podobnému situaci dojde i v budoucnosti.

Vydavatelům:

  1. Vydavatelé odborných článků se důrazně vybízejí, aby sledovali a zveřejňovali informace o míře odevzdávání, míře vzájemného hodnocení a dalších relevantních metrikách během a po propuknutí nákazy COVID-19, a aby příslušná data rozčleňovala dle pohlaví.

SWG GRI vyzývá příslušné ministryně a ministry v členských státech a přidružených zemích, aby:

  1. Zajistili, že rozpočtové závazky týkající se cílů rovnosti žen a mužů zůstanou při plánování reakcí na pandemii COVID-19 v souvislosti s výzkumem a inovacemi zachovány.
  2. Zahájili široký, na akci založený diskurs v oblasti inovativních vzdělávacích a rozvojových platforem, která umožní začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do škol, univerzit a výzkumných institucí.

Více informací můžete nalézt v originálním znění pozičního dokumentu na tomto odkazu.