Úspěšný projekt GENDERACTION po čtyřech letech skončil

Domů Úspěšný projekt GENDERACTION po čtyřech letech skončil


V září 2021 skončil čtyřletý projekt GENDERACTION, který NKC koordinovalo. V rámci projektu jsme usilovali mimo jiné o to, aby bylo hledisko rovnosti žen a mužů začleněno do výzkumných a inovačních politik v Evropské unii, sdíleli jsme naše zkušenosti v oblasti politik rovnosti žen a mužů v EU a organizovali jsme tréninky a školení.

Podíleli jsme se na síťování a budování kapacit pro podporu rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích, nejen v celé EU, ale i mimo ni. Byli jsme jedním z hlavních hráčů na poli rovnosti žen a mužů v evropské výzkumné a inovační politice. Připravili jsme více než 50 konkrétních doporučení ohledně začlenění genderové perspektivy do Evropského výzkumného prostoru. Jsme rádi, že jsme se mohli účastnit mnoha diskusí se zástupci a zástupkyněmi Evropské komise, Evropského parlamentu a předsednictví Rady Evropy EU a dalšími klíčovými představiteli evropských vědních politik. Naše policy briefy byly Evropskou komisí uznány jako jeden z nejdůležitějších příspěvků k rovnosti žen a mužů v programu Horizont 2020.

Naši čtyřletou činnost úsilí jsme završili v červenci 2021 závěrečnou konferencí „Deepening the ERA through Gender Equality“, připravenou ve spolupráci se slovinským předsednictvím v Radě EU. Se stovkou účastníků a účastnic jsme diskutovali o nejnovějším vývoji v oblasti genderové rovnosti na úrovni národních států i celé EU a také o výzvách pro nadcházející období.

Na naše největší úspěchy, ke kterým v uplynulých letech projekt přispěl, se můžete podívat v krátkém videu. Věříme, že se s institucemi a lidmi propojenými v projektu GENDERACTION potkáme i v budoucnu a budeme pokračovat ve skvěle započaté spolupráci.