Aktuality v květnu

Domů Aktuality v květnu


Vláda schválila akční plán

Vláda schválila nový Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020. Připravený materiál vytyčuje úkoly pro jednotlivé instituce, které by měly zajistit přechod české vědy na systém otevřeného přístupu.

Rozhodnutí ombudsmanky k programu ZÉTA

V reakci na podnět od soukromé osoby rozhodla veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, že bodová bonifikace návrhů projektů podávaných genderově diverzními týmy a/nebo týmy vedenými ženou, k níž přistoupila v rámci svého programu podpory ZÉTA Technologická agentura ČR, není diskriminační.

Program ZÉTA, jehož první veřejná soutěž byla vyhlášena v březnu roku 2017, je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu u mladých výzkumných pracovníků a pracovnic. Jeho dílčím cílem je však také vyrovnávat příležitosti žen a mužů při řešení projektů. Toho se snaží Technologická agentura ČR docílit prostřednictvím zmíněné bonifikace.

Ombudsmanka ve svém vyjádření adresovaném podavateli podnětu uvedla: „Vzhledem k nízkému počtu žen ve vědě je zřejmé, že výše uvedené a Vámi rozporované podmínky grantové soutěže ZÉTA jsou pozitivním opatřením v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 antidiskriminačního zákona. Cílem takového opatření je, aby dosud znevýhodněná skupina (v tomto případě ženy) mohla rovnocenně rozvinout své příležitosti v oblasti, kde je výrazně podreprezentována (věda). Zohlední-li Technologická agentura ČR pozitivně genderovou diverzitu pracovních týmů a ženy ve vedení týmů, nejedná se s ohledem na výše uvedené o diskriminaci.“

NKC oceňuje otevřenost a férový přístup podavatele podnětu, který mu umožnil závěr ombudsmanky uveřejnit.

Vyhlášení soutěže o Cenu Milady Paulové

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vyhlašuje 11. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2019 bude udělena v oblasti jazykovědy.

Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

JAK NOMINOVAT?

Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být předloženy v elektronické podobě na emailovou adresu [email protected], a to nejpozději do 13. září 2019.

Smyslem udílení Ceny je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují.