Marta Vohlídalová: anotace

Domů Marta Vohlídalová: anotace


Prezentace shrnuje hlavní zjištění z reprezentativního dotazníkového šetření provedeného na vzorku akademických a vědeckých pracovnic a pracovníků z VŠ, AV i dalších veřejných výzkumných institucí různých oborů. Zaměřuje se mj. na problematiku nejistoty práce, pracovního vytížení, pocitu stresu a nerovností mezi institucemi, obory a pracovními pozicemi.


Marta Vohlídalová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde v roce 2014 obhájila titul Ph.D. Od roku 2005 se podílí na činnosti oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR. Ve své práci se zabývá genderovým aspekty vědeckých kariér a mobility, sexuálním obtěžováním v akademickém prostředí, sociologií rodiny a soukromého života, genderovými nerovnostmi na trhu práce, rodinnou politikou a postavením žen v rozhodovacích pozicích. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných monografií, publikuje rovněž v odborných časopisech, včetně zahraničních.

Další podrobnosti na webu Sociologického ústavu AV ČR.

Zpět na program 5. národní konference o genderu a vědě.