Webinář GEinCEE CoP o genderu a vědě v ČR

Domů Webinář GEinCEE CoP o genderu a vědě v ČR


NKC – gender a věda si vás ve spolupráci s Komunitou praxe Genderová rovnost ve střední a východní Evropě (CoP GEinCEE) dovoluje pozvat na online přednášku Hany Tenglerové a Timey Crofony o politice rovnosti v ČR a stavu ve vysokoškolských a výzkumných organizacích.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Datum: 27. května 2020 10.00-11.30

Místo: MS Teams

Zaregistrujte se zde do 25. května

Program:

10.00-10.30 – „Genderová nerovnost v českém VaVaI: data a politiky“, Hana Tenglerová (NKC – gender a věda, Sociologický ústav AV ČR)

Abstrakt: Česká republika patří mezi umírněné inovátory. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je podíl žen na VaV nízký. Za posledních 15 let nedošlo v těchto číslech k žádnému významnému vývoji, i když podíl žen s Ph.D. se zvýšil. Protože k „přirozenému vývoji“ nedošlo, odpovědné státní instituce přešly od „politiky nečinnosti“ k implementaci izolovaných opatření a k uznání harmonizace pracovního a soukromého života za problém, který je třeba řešit. Odpor však přetrvává. Ve své prezentaci se Hana Tenglerová zaměří na úvod do českého kontextu z hlediska počtu a reflexe nedávného vývoje státní politiky.

Hana Tenglerová vystudovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK a genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou týmu NKC je od roku 2008. Zabývá se advokační prací, tvorbou stanovisek, podnětů a připomínkování vznikajících vědních politik. Je autorkou Monitorovacích zpráv o postavení žen v české vědě mezi roky 2009-2017, od roku 2009 do roku 2019 ve spolupráci s MŠMT zajišťovala Cenu Milady Paulové a její popularizaci a měla na starosti online komunikaci oddělení (newsletter, sociální sítě a web). Od roku 2018 se věnuje komunikaci projektu GENDERACTION Horizontu 2020 a od roku 2019 je členka evaluačního týmu v projektu strukturální změny GenderSMART Horizontu 2020.

10.30-11.00 – „Současná situace v rovnosti žen a mužů na českých univerzitách a výzkumnými organizacích“, Timea Crofony (NKC – gender a věda, Sociologický ústav AV ČR)

Abstrakt: Česká republika bohužel patří k evropským zemím na spodním konci GE Indexu. Ve světě akademie a výzkumu neexistují žádné konkrétní povinné nástroje, které by musely být k prosazování rovnosti mezi ženami a muži zaváděny, existují pouze doporučení. Univerzity a výzkumné organizace však z různých důvodů určité nástroje, které propagují rozmanitost, začínají implementovat a využívat. V prezentaci se Timea Crofony zaměří na důvody těchto opatření, která mohou být dále využívána v případě odporu a předpojatostí, a na příklady dobré praxe českých vysokých škol a výzkumných organizací.

11.00-11.30 – Diskuze