Zapojte se do UniSAFE

Domů Zapojte se do UniSAFE


Evropský výzkumný projekt UniSAFE, jehož se za ČR účastní Sociologický ústav AV ČR, hledá pro účely výzkumu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí zájemce z řad českých univerzitních a výzkumných organizací. Zúčastněné instituce budou ze zapojení těžit tím, že  za nulových finančních nákladů získají detailní údaje o výskytu genderově podmíněného násilí na své instituci a vytvoří si účinné nástroje a opatření pro boj s GPN přizpůsobené vlastním procesům a strukturám. To jim pomůže i s přípravou na nové požadavky Horizontu Evropa.

Podle OSN je násilí páchané na ženách a dívkách jedním z nejčastějších případů porušování lidských práv na světě. Jeho výskyt neovlivňuje původ, výše příjmu, vzdělání ani vykonávaná profese. Sexuální obtěžování a jiné formy genderově podmíněného násilí tak představují vážnou hrozbu i pro ženy na univerzitní půdě a ve výzkumném prostředí.

Přesto je výzkum v této oblasti poměrně omezený a v Evropě chybí srovnatelné údaje o výskytu genderově podmíněného násilí v univerzitním a výzkumném prostředí i o tom, jaké formy genderově podmíněné násilí na vzdělávacích a výzkumných institucích nabývá, o jak rozšířený problém se jedná nebo jaké má důsledky pro individuální kariérní příležitosti i pro instituce jako zaměstnavatele a poskytovatele vzdělávání. Genderově podmíněné násilí dostává do popředí zájmu evropských univerzit a výzkumných organizací, a projekt UniSAFE tak přichází ve správný čas .  

Konsorcium projektu UniSAFE tvoří devět evropských partnerů. Síla konsorcia spočívá ve  znalostech partnerů a rozsáhlých výsledcích spolupráce při výzkumu genderově podmíněného násilí, přenos akademických poznatků do tvorby institucionálních nástrojů a šíření znalostí.

Cílem projektu je prohloubit znalosti o genderově podmíněném násilí specificky v univerzitním a výzkumném prostředí a promítnout tyto znalosti do nástrojů a doporučení pro vysokoškolský a výzkumný sektor. Výzkum se zaměří na tři oblasti:

 • Analýza prevalence a dopadů genderově podmíněného násilí na základě šetření provedeného na 45 institucích v 15 zemí.
 • Kvalitativní výzkum na stejných 45 institucích prostřednictvím rozhovorů, případových studií a analýz institucionálních opatření a politik.
 • Analýza a politických rámců prostřednictvím rozsáhlého mapování v 27 evropských státech a 3 přidružených státech.

Připojte se ke komunitě UniSAFE!

V současné době oslovujeme univerzity a výzkumné organizace s nabídkou účasti v projektu. Nabízíme možnost realizace šetření a kvalitativní analýzy. Zúčastněné instituce se zapojí do  mezinárodní komunity, kde bude možné si vyměňovat informace o vývoji účinných politik a opatření v boji proti GPN.

Zúčastněné organizace budou z této komunity těžit tím, že si za nulových finančních nákladů ve spolupráci s výzkumníky a výzkumnicemi projektu vytvoří účinné politiky a opatření pro boj proti GPN přizpůsobené jejich vlastním procesům a strukturám. Na praktické úrovni bude účast zahrnovat:

 • Provádění šetření podle pokynů a v definovaném časovém rámci
 • Poskytnutí detailních informací o stávajících opatřeních a institucionálních politikách pro potírání genderově podmíněného násilí
 • Účast na případové studii
 • Spoluvytváření nástrojů
 • Testování nejmodernějších nástrojů a poskytování zpětné vazby
 • Účast na pilotních školeních a workshopech pro vzájemnou výměnu informací
 • Aktivní zapojení do komunity praxe, ve které si můžete vyměňovat informace a učit se od 45 OPV

Orientační časová osa:

 • Vyjádření zájmu OPV: do 12. března
 • Formální závazek OPV k projektu: konec dubna 2021
 • Zahajovací schůzka se všemi zúčastněnými OPV: říjen 2021
 • Implementace terénních poznatků: od prosince 2021 do února 2022.

Pro další informace o projektu nás kontaktujte na [email protected] a sledujte nás na Twitteru @UniSAFE_gbv


Tento projekt získal finanční podporu z programu Horizont 2020 Evropské unie Program Věda se společností a pro společnost v rámci grantové dohody č. 101006261.

Disclaimer: Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou pouze názory projektu, nikoli názory Evropské komise. Evropská komise neodpovídá za jakékoli použití informací, které jsou zde obsaženy.