5. národní konference o genderu a vědě: medailony vystupujících

Domů 5. národní konference o genderu a vědě: medailony vystupujících


 

Eva Zažímalová vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor chemie se specializací biochemie. Od roku 1983 pracuje v Ústavu experimentální botaniky (dříve ČSAV, nyní AV ČR) jako vědecká pracovnice. V Ústavu experimentální botaniky AV ČR vedla v letech 2004–2016 Laboratoř hormonálních regulací u rostlin, v letech 2003–2007 byla zástupkyní ředitele a v letech 2007–2012 ředitelkou tohoto ústavu. V roce 2004 byla jmenována docentkou a v roce 2013 profesorkou pro obor anatomie a fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2017 je předsedkyní Akademie věd České republiky. Podrobnosti zde.

Angela Saini je novinářka, spisovatelka a popularizátorka vědy. Vystudovala technický obor na Oxfordské univerzitě. Druhý magisterský titul získala v oboru věda a bezpečnost na Katedře bezpečnostních studií na univerzitě King’s College London. Její poslední kniha Inferior: How Science Got Women Wrong and the New Research That’s Rewriting the Story, vydaná v roce 2017 v nakladatelství Fourth Estate, se stala knihou roku Physics World Book of the Year. Angela Saini spolupracuje s britskou veřejnoprávní stanicí BBC. Její příspěvky vycházejí v časopise New Scientist a v denících Guardian, TheTimes, Science, Cell, Wired, Wallpaper, Vogue, GQ a dalších. Více informací například zde.

 

Marcela Linková je vedoucí NKC – ženy/gender a věda od roku 2001. Věnuje se zejména mezinárodní spolupráci a spolupráci mezi ČR a Evropskou komisí. Koordinuje projekt GENDERACTION Horizontu 2020, vedla dva projekty 6. RP a dalších se účastnila. Je členkou řady poradních a expertních orgánů v ČR a v Evropské komisi; od roku 2016 stojí v čele Group on Gender in Research & Innovation, poradního orgánu Evropské komise. Doktorský titul získala na Fakultě sociálních věd UK. Její výzkum se zaměřuje na proměny akademické práce a analýzy vědních politik z genderové perspektivy. Podrobnosti zde.

Kateřina Cidlinská vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Je doktorandkou na katedře sociologie Fakulty sociálních věd UK, předsedkyní České asociace doktorandek a doktorandů, předsedkyní evropské sítě mentoringových programů eument-net a tajemnicí International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies. V rámci svého dizertačního projektu se zabývá fenoménem odchodu vědkyň a vědců z akademické vědy. Mezi roky 2009–2017 vedla mentoringový program pro studentky středních škol se zájmem o studium vysoké školy technického zaměření, v současnosti je supervizorkou mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce. Podrobnosti zde.

Marcel Kraus absolvoval Pražskou konzervatoř, vystudoval pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a ekonomickou fakultu Univerzity v Lipsku. Působil ve Fraunhoferově institutu pro střední a východní Evropu v Lipsku. Nyní spolupracuje s Technologickou agenturou České republiky. Zabývá se reflexí výzev a příležitostí 21. století, které s sebou přinášejí například čtvrtá průmyslová revoluce, digitalizace a internet, kreativní ekonomika, principy odpovědného výzkumu a inovací aj. Zasazuje se o podporu odpovědného výzkumu a inovací a o reflexi jeho genderové dimenze. Podrobnosti zde.

Marta Vohlídalová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde v roce 2014 obhájila titul Ph.D. Od roku 2005 se podílí na činnosti oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR. Ve své práci se zabývá genderovým aspekty vědeckých kariér a mobility, sexuálním obtěžováním v akademickém prostředí, sociologií rodiny a soukromého života, genderovými nerovnostmi na trhu práce, rodinnou politikou a postavením žen v rozhodovacích pozicích. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných monografií, publikuje rovněž v odborných časopisech, včetně zahraničních. Podrobnosti zde.


#genderaveda #vedajakoprofese

organizuje:    @NKC_CZ | @Sociologicky | @Akademie_ved_CR

vystupují:      @AngelaDSaini | #evazazimalova / @Akademie_ved_CR

                        @marcela_linkova / @NKC_CZ | #katerinacidlinska / @NKC_CZ

                        #martavohlidalova / @Sociologicky

moderace:    @MarcelKraus_


Program konference