NKC – gender a věda zahajuje v Praze nový evropský projekt. Jeho cílem je posílení genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru

Domů NKC – gender a věda zahajuje v Praze nový evropský projekt. Jeho cílem je posílení genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru


Ve dnech 8. – 10. června 2022 se v Praze uskuteční zahajovací setkání projektu Horizontu Evropa GENDERACTIONplus, který koordinuje NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Cílem konsorcia složeného z 26 národních úřadů, grantových agentur a výzkumných organizací z celkem 21 evropských zemích, je prohloubit evropskou spolupráci a přispět k větší koordinaci v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu.

Konsorcium se v následujících třech letech ve své činnosti zaměří na pět klíčových oblastí. Půjde například o to monitorovat aktivity na podporu genderové rovnosti v Evropě, vytvořit nástroje pro hodnocení toho, jak se daří naplnit a jaké jsou dopady plánů genderové rovnosti. Dalším tématem jsou politiky v oblasti genderově podmíněného násilí, včetně sexuálního obtěžování v akademickém prostředí nebo genderová dimenze v obsahu bádání. Poslední oblastí je, jak zahrnout do výzkumu provázanost mezi různými formami potenciálních znevýhodnění, jako je gender, etnicita, zdravotní znevýhodnění či sexuální orientace.

„Oblasti, kterým se projekt věnuje, jsou navázány na stávající evropské priority včetně těch z Lublaňské deklarace z roku 2021. Významným tématem, které je nyní i u nás aktuální, je genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování v akademickém prostředí. GENDERACTIONplus proto bude úzce spolupracovat s dalším evropským projektem UniSAFE, na kterém se NKC – gender a věda podílí. Výsledky projektu UniSAFE zaměřené na výskyt tohoto jevu a přístupy k jeho řešení představíme na podzim na konferenci konané v rámci českého předsednictví v Radě EU,“ uvedla Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda a koordinátorka projektu GENDERACTIONplus.

Své cíle bude nově zahajovaný projekt GENDERACTIONplus naplňovat prostřednictvím vzdělávacích aktivit, výměny zkušeností a také poskytováním strategických doporučení pro evropské i národní organizace odpovědné za výzkum a vývoj. V rámci projektu vzniknou dvě komunity pro sdílení praxe. Jednu budou tvořit zástupci a zástupkyně ministerstev a dalších národních úřadů, druhou pak poskytovatelé finanční podpory. V obou skupinách budou také zástupci a zástupkyně akademické a expertní veřejnosti.

Projekt GENDERACTIONplus navazuje na projekt Horizontu 2020 GENDERACTION, který NKC – gender a věda koordinovalo mezi roky 2017 a 2021, dále také na práci Stálé pracovní skupiny pro gender ve výzkumu a inovacích Komise pro Evropský výzkumný prostor (Standing Working Group on Gender in Research and Innovation – SWG GRI) a v neposlední řadě na působení komunity pro sdílení praxe FORGEN, která působila v rámci ukončeného projektu Horizontu 2020 ACT.

Kontakt

Hana Tenglerová, [email protected]
776 252 762

Projekt GENDERACTIONPlus je podporován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont Evropa (číslo grantové smlouvy: 101058093).

Vyjádřené pohledy a názory jsou názorem autora/autorky (autorů/autorek) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie. Evropská unie ani poskytovatel finanční podpory za ně nemohou nést odpovědnost.

Tisková zpráva ke stažení zde