Výzkum

PROVÁDÍME VÝZKUM, PUBLIKUJEME A PŘEDNÁŠÍME ZEJMÉNA V OBLASTI:

  • genderového fungování organizací
  • proměn akademického prostředí a výzkumu
  • kombinace profesního a soukromého života
  • začátku vědecké dráhy: mobility a pracovní nejistoty
  • hodnocení vědeckého výkonu a excelence z genderového hlediska
  • sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí
  • politik rovných příležitostí ve vědě a výzkumu v ČR a Evropě

VÝZKUMNÉ PROJEKTY:

Transformační procesy po roce 1989 optikou přeměny výzkumných ústavů chemického průmyslu

(řešitelka Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.)

Článek

Blanka Nyklová, Nina Fárová, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Volume 29, 2021

Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě (2017–2018)

Odborné výstupy

Projekt „Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti ve vědě a výzkumu“ (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571) je realizován Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. v letech 2017 a 2018 a financuje jej Evropská unie z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost.