Ceny Milady Paulové 2019

V roce 2019 byla Cena Milady Paulové udělena v oblasti jazykověd. Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2019 Rokem domorodých jazyků (Year of Indigenous Languages) – Cena Milady Paulové na tuto iniciativu reagovala s cílem upozornit na důležitost jazykovědních disciplín pro společnost. Cenu získala bohemistka a emeritní profesorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marie Čechová.

Vítězka

prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.

Pracoviště: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

Marie Čechová se zabývá výzkumem současného českého jazyka se zaměřením na zlepšení jeho úrovně. Věnuje se zejména stavu znalostí a komunikačních dovedností mládeže a přípravě koncepce vyučování češtiny pro různé stupně škol. Intenzivně se také zabývá zvyšováním vzdělanosti stávajících i budoucích učitelů, ale i veřejnosti. Založila vědecky pojatou komunikační a slohovou výchovu. Zasloužila se o rozvoj bádání v české stylistice, gramatice i v lingvodidaktice.

Rozhovor

Nominace

prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.

Pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Libuše Dušková je profesorkou anglického jazyka. Výzkumně se zaměřuje na anglickou větu z hlediska vztahů mezi její syntaktickou strukturou, informační strukturou a jejím začleněním do textu. Dvacet let působila jako vedoucí lingvistické sekce na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF UK. Zasloužila se o vysoké renomé pražské anglistiky a zajištění kontinuity oboru lingvistické anglistiky.

prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.

Pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Hana Gladkova je profesorkou slavistiky. Výzkumně se zabývá především rozvojem teorie spisovných jazyků Pražského lingvistického kroužku a dějinami slovanských spisovných jazyků. Má výrazný podíl na vývoji diachronní sociolingvistiky v české jazykovědě a na vývoji moderních didaktických pomůcek pro akvizici slovanských jazyků, zejména bulharštiny.

prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

Pracoviště: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Jana Hoffmannová je profesorkou v oboru český jazyk. Zabývá se stylistikou, textovou lingvistikou a především mluvenou češtinou a zkoumáním jejích specifik. V rámci této oblasti se zaměřuje na vývoj, gramatiku a stylistiku mluvené češtiny v různých typech dialogů, od každodenních po mediální i umělecké.

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

Pracoviště: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Jana Nechutová je profesorkou klasické filologie se specializací na latinskou medievistiku. Výzkumně se zabývá literárními památkami z období středověku, zejména texty české reformace a dílem Mistra Jana Husa. Zasloužila se o ustavení latinské medievistiky jako samostatného studijního oboru v bývalém Československu, a to na FF MU.

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lucie Saicová Římalová je docentkou v oboru český jazyk. Jejími výzkumnými oblastmi jsou stylisticko-pragmatická analýza textu, kognitivní přístup k jazyku a osvojování jazyka česky hovořícími dětmi. Zaměřuje se především na vztah mezi jazykem, myšlením a kulturou. Za největší přínos oboru je pokládána jí vedená první úplná edice korespondence Boženy Němcové.

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

Pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Libuše Spáčilová je profesorkou germanistiky. Stěžejní oblastí její vědecké činnosti je historický vývoj německého jazyka. V rámci své specializace se věnuje lingvistickým rozborům a edicím pozdně středověkých a raně novověkých německých textů ze 14. – 17. století. Výrazným rysem jejích historiolingvistických prací je, že se v nich uplatňují i hlediska textové lingvistiky a sociolingvistiky.

prof. Ludmila Stěpanova, CSc.

Pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Ludmila Stěpanova je profesorkou v oboru srovnávací slovanská jazykověda. Jejími odbornými zájmy jsou lexikologie a frazeologie, především historické studium ruské a české frazeologie, vývojové tendence současné ruštiny a mezikulturní komunikace. Výrazně se zasloužila o lexikografické zpracování české a ruské slovní zásoby.

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.

Pracoviště: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Jana Svobodová je profesorkou všeobecné lingvistiky. Zabývá se především současnou českou jazykovou situací a jejími dynamickými proměnami, rolí institucionální lingvistiky a rolí školy při výuce češtiny jako prvního jazyka. Dvacet let působila jako vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou na PdF OU.

prof. Zdeňka Švarcová, Dr.

Pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Zdeňka Švarcová je profesorka v oboru lingvistiky japonského jazyka. Svůj výzkum zaměřuje na specifickou skupinu japonské slovní zásoby, tzv. nidži kango. V rámci této velké skupiny slov se soustředí na substantiva označující jednotlivé jevy mentálního prostoru, jako jsou smyslové vnímání, citové a duchovní prožívání a myšlenkové pochody.

prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.

Pracoviště: Filozofická fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Ludmila Urbanová je profesorkou v oboru germánské jazyky. Zabývá se výzkumem metod lingvistické analýzy a jejich aplikací v různých typech diskursu. Soustřeďuje se především na stylistickou analýzu jazyka anglicky psaných literárních děl. Do výuky anglického jazyka zavedla nové jazykovědní disciplíny, a to v oblasti korpusové lingvistiky, pragmatiky, sociolingvistiky, analýzy diskursu a stylistiky.

prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

Pracoviště: Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Lenka Vaňková je profesorkou germanistiky. Specializuje se na oblast historiolingvistiky a současného odborného německého jazyka. Mezi její hlavní výzkumné zájmy patří rozbor rukopisných německých textů z období pozdního středověku a raného novověku, vztah jazyka a emocí a užití odborných výrazů v různých kontextech. Od roku 1999 působí jako vedoucí katedry germanistiky na FF OU.

Mgr. Jana Valdrová, Ph.D.

Pracoviště: Platforma pro výzkum genderu Univerzity Leopolda Františka v Innsbrucku

Jana Valdrová je zakladatelkou české feministické/genderové lingvistiky a genderonomastiky. Výzkumně se zaměřuje především na jazykové genderové stereotypy, generické maskulinum, přechylování příjmení a jazykové stigmatizace a tokenizace trans lidí. Dlouhodobě se zasazuje o rovné jazykové pojednávání žen a mužů a o zkvalitnění vědecké báze v oblasti lingvistiky genderových a sexuálních identit.

Porota

Robert Adam (FF UK)

Helena Březinová (FF UK)

Petr Čermák (FF UK)

Veronika Fajmonová (MŠMT)

 

Petra Huschová (FF UPCE)

Barbora Klimtová (nakl. Paseka)

Petr Kos (FF JU)

Michaela Lišková (ÚJČ AV ČR)

Ondřej Šefčík (FF MU)