První české výzkumné instituce odstartovaly projekty na podporu genderové rovnosti

Domů První české výzkumné instituce odstartovaly projekty na podporu genderové rovnosti


První výzkumné instituce v ČR zahájily projekty kulturní a institucionální (strukturální) změny. Mezinárodní projekt 7. rámcového programu Evropské komise s názvem TRIGGER od ledna 2014 realizuje Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) spolu s NKC – ženy a věda. Jde o jeden z prvních projektů1, který prosazuje systematické změny na podporu genderové rovnosti na úrovni instituce.


Nastavení projektu TRIGGER a jeho aktivit vychází z přístupu Proměny vědecké kultury a institucí, který klade důraz na změnu kultury vědeckého prostředí a fungování vědeckých a výzkumných organizací. Tento přístup EU prosazuje a finančně podporuje již od roku 2009. NKC – ženy a věda jej od minulého roku představuje vědecké veřejnosti a mimo jiné, díky naší účasti na akcích mezinárodní sítě genderSTE akce COST, zprostředkovává poznatky i praktické zkušenosti institucí ze zahraničí.2

Převzetí zodpovědnosti ze strany instituce je klíčovým předpokladem k tomu, aby aktivity vedly k systematickým změnám a aby byly udržitelné i po skončení projektu. Podpora genderové rovnosti a žen v tomto přístupu není dílčí či okrajový cíl. Posílení genderové rovnosti je důležitou hodnotou a nedílnou součástí strategického rozvoje instituce. Cílem je proměna kultury akademického prostředí, které se má stát více otevřeným, zbaveným předsudků a tradičních stereotypů. Takové prostředí poskytne rovné příležitosti pro všechny talentované a kvalifikované vědce a vědkyně uplatnit se ve vědecké profesi a podílet se na tvorbě kvalitní a pro společnost prospěšné vědy.

Implementace přístupu kulturní a institucionální změny na VŠCHT bude probíhat zejména prostřednictvím realizace tzv. plánu genderové rovnosti. Jeho cíle a aktivity odpovídají třem strategickým oblastem.

Zaměřují se za prvé na profesní uplatnění a kariérní rozvoj žen a mladých vědců a vědkyň. Příkladem aktivit v této oblasti je mentoringový program pro doktorandy/ky a postdokorandy/ky, vzdělávací akce a tréninky, kariérové poradenství, genderově senzitivní nastavení procesů hodnocení a kariérního postupu či pracovních podmínek umožňující slaďování práce a rodiny v oficiálních dokumentech instituce.

Druhou oblastí je zvýšení zastoupení žen v rozhodovacích a vedoucích pozicích. Cílem je nastavení transparentních, otevřených pravidel pro kariérní postup, eliminace genderových předsudků či posílení motivace samotných žen (například tréninky, které zvýší kompetence žen aspirujících na vedoucí pozice či na členství v rozhodovacích orgánech nebo na postup v akademické hierarchii, například tzv. profesury nanečisto).

Třetí oblastí je začlenění genderové perspektivy do tvorby znalosti. Znamená to zahrnutí genderové dimenze do všech fází výzkumného cyklu, od tvorby výzkumného záměru a hypotéz přes sestavování pracovního týmu, výběru metodologie, analýzu dat, až po interpretaci a zveřejňování výsledků. Aktivity v této oblasti se zaměřují na vzdělávání a zvyšování kompetencí, jak systematicky zohledňovat genderovou perspektivu a pracovat s kategorií genderu jako analytickou proměnnou v různých vědních disciplínách.

Strategické cíle změn se samozřejmě mohou u jednotlivých institucí lišit podle jejich specifické situace a potřeb. K tomu je důležité jako první krok realizovat výzkumná šetření, zaměřená za prvé na sběr genderových statistik, za druhé na přezkoumání institucionálních pravidel a procesů a za třetí na zmapování potřeb a bariér pro profesní uplatnění a kariérní rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň.

O průběhu projektu a výstupech vás budeme pravidelně v našem newsletteru informovat a věříme, že realizace projektu TRIGGER bude inspirací pro další výzkumné a vysokoškolské instituce v ČR.


Na projekty kulturní a institucionální změny je možné získat finanční zdroje v rámci programu Horizont 2020 (více informací zde), který definuje genderovou rovnost jako klíčovou prioritu rozvoje evropské vědy a výzkumu. Aktivity na podporu strategického rozvoje a řízení institucí VaVaI a profesního rozvoje jejich zaměstnanců a zaměstnankyň budou podporovány také v nadcházejícím programovém období Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání (OPVVV) MŠMT.

NKC – ženy a věda nabízí institucím podporu při zahajování projektů kulturní a institucionální změny, včetně poradenství k získávání finančních prostředků a k tomu, na jaké aktivity by se měly připravované projekty zaměřit (například sestavení plánů genderové rovnosti). Více informací k nabídce NKC – ženy a věda pro výzkumné a vysokoškolské instituce najdete v letáku zde.


1 Druhým projektem 7. rámcového programu na strukturální změnu je mezinárodní projekt EGERA, na kterém se podílí Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. z Brna.

2 Představení přístupu a příkladů dobré praxe jsme věnovaly zářijové číslo newsletteru.