Nástroje a metodiky pro instituce

Na základě zkušeností ze zahraničí a České republiky vytváříme konkrétní nástroje a materiály pro vysoké školy a výzkumná pracoviště k řešení genderově podmíněného násilí. Podívejte se, které z nich můžete využít přímo u vás v instituci.

Příručky 

Příručka Právní aspekty problematiky genderově podmíněného násilí na vysokých školách

Příručka nabízí vysvětlení právního rámce problematiky ve vysokoškolském prostředí. Vedle základní právní analýzy zároveň osvětluje rozdíly mezi jednotlivými typy právních norem, obsahuje přehled využitelných právních nástrojů a upozorňuje na nedostatky v právní úpravě. Příručku najdete volně ke stažení zde.

Příručka Jak komunikovat o bezpečí a respektu v akademickém prostředí?

V této příručce naleznete tipy, jak o této problematice komunikovat tak, aby nedocházelo k retraumatizaci a sekundární viktimizaci obětí a přeživších. Příručku najdete volně ke stažení zde.

UniSAFE White paper: Harnessing institutional accountability: Ending gender-based violence in higher education and research (anglicky)

Připravili jsme pro Vás stručné shrnutí toho nejnutnějšího, co potřebujete do začátku vědět v případě, že chcete porozumět problematice GPN a začít vytvářet bezpečné a respektující prostředí ve Vaší instituci. Bílá kniha přináší unikátní data o výskytu genderově podmíněného násilí v Evropě a faktorech, které k jeho výskytu přispívají. Bílou knihu najdete volně ke stažení zde.

UniSAFE White paper: From policy to practice: The evidence base for ending gender-based violence in higher education and research (anglicky)připravujeme

Tato bílá kniha představuje praktické a užitečné postupy pro tvůrce veřejných politik a vedení vysokých škol a výzkumných institucí.

Příručka UniSAFE Setting up a comprehensive policy framework addressing gender-based violence in academia: a step-by-step guide (anglicky)

Tato příručka je užitečná zejména pro instituce v počáteční fázi vytváření a provádění politik pro řešení GPN. Může sloužit jako výchozí bod s jasnými a snadno srozumitelnými pokyny a praktickými tipy, které vám pomohou plán navrhnout, realizovat, monitorovat a vyhodnocovat. Příručka je volně ke stažení zde.

Příručka UniSAFE Step-by-step guide to awareness-raising campaigns (anglicky)

Osvětové kampaně jsou základním prvkem prevence genderově podmíněného násilí na vysokých školách a ve výzkumu institucích. Tato příručka je praktickým nástrojem pro zástupce a zástupkyně vysokých škol a výzkumných institucích, kteří a které se chtějí dozvědět více o vytváření osvětových kampaní a inspirovat se úspěšnými postupy. Příručku najdete volně ke stažení zde.

Příručka UniSafe Facilitating change: A guide to using case stories in co-creation activities for addressing gender-based violence (anglicky)

Case stories (modelové příběhy, modelové případy) mohou být užitečným nástrojem při zkoumání skutečných scénářů a výzev týkající se řešení genderově podmíněného násilí na institucích či univerzitách. Na základě zkušeností z workshopů projektu UniSAFE byly vybrány příběhy, které pomáhají vést plodnou diskusi, na základě které vznikají návrhy řešení skloňovaných problémů. Příběhy vychází ze skutečných příběhů a článků v médiích, aby co nejvíce korespondovaly s realitou. Souhrn modelových příběhů je zde.

Příručka UniSAFE Facilitating change: addressing gender-based violence in co-creation activities through fictional characters (anglicky)

Dokument představuje spektrum fiktivních charakterů s odlišným zázemím, zkušenostmi i perspektivami ve vztahu k genderově podmíněnému násilí. Stejně jako case stories zmíněné výše má i tento seznam postav přispět k rozvoji diskuse i ke vstřícnějšímu porozumění výzev při řešení genderově podmíněného násilí. Příručka si klade za cíl podpořit dílčí praktiky v praktických workshopech rozvíjející tematiku genderově podmíněného násilí. Je určena pro lektory a školitele, stejně jako pro ty, kteří změny v řešení GPN uvádějí do procesní praxe; facilitátory či vedoucí projektů. Dokument je volně dostupný zde.

Příručka UniSAFE Guidance for Protocol Development (anglicky)

Příručka se zabývá vytvářením protokolu pro řešení genderově podmíněného násilí ve výzkumných a vzdělávacích institucích. Obsahuje směrnice projektu UniSAFE k vytváření protokolu, jeho klíčové složky, ale nabízí i praktické tipy a rady. Uvádí i v institucích již implementované metodiky. Směrnice jsou určené pro pracovníky vyvíjející postupy pro řešení genderově podmíněného násilí v institucích. Doporučení v dokumentu mohou vést instituce k bezpečnějšímu a inkluzivnějšímu prostředí a zároveň zajistit, že v něm bude genderově podmíněné násilí efektivně postihováno. Více se dočtete tady.

Reccomendations factsheets (anglicky)

UniSAFE vydal šest dokumentů shrnujících přehled doporučení o možném přínosu zainteresovaných skupin v řešení a vymýcení genderově podmíněného násilí. Přehled dokumentů podle toho, na koho či které skupiny jsou metody cílené, najdete tady.

Nástroje

Toolkit (anglicky)

V rámci projektu UniSAFE pro vás vznikl webový portál s komplexním balíčkem nástrojů, které můžete využít pro řešení genderově podmíněného násilí na vaší instituci. Najdete zde informační materiály s doporučeními včetně příkladů dobré praxe ze zahraničí. Překlad do češtiny pro vás připravujeme.

Koncepční rámec pro vyhodnocení politiky řešení GPN − připravujeme

Koncepční rámec pro vyhodnocení politiky řešení genderově podmíněného násilí v instituci bude mít formu tabulky, v rámci níž můžete pravidelně vyhodnocovat, v jakém stadiu se vaše instituce nachází. Tabulka je rozdělena do několika stadií, od bodu nula až po ideální stav. Popis ideálního stavu vám poslouží jako cíl, ke kterému můžete směřovat.

Online kurzy, školení, webináře a prezentace

NKC − gender a věda (česky)

Připravili jsme pro vás e-learningové kurzy se zaměřením na genderovou rovnost v instituci. Tyto kurzy jsou veřejně dostupné a je možné je využít pro vzdělávání osob na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Naleznete zde také výukový modul zaměřený na tematickou oblast plánu genderové rovnosti týkající se potírání sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí v instituci. Více informací naleznete v Kurzu II. zde.

UniSAFE (anglicky)

V rámci projektu UniSAFE vznikla řada webinářů či školení, které můžete využít v online či offline verzi. Cílí na různé skupiny s různým stupněm povědomí o genderově podmíněném násilí. Před každým školením doporučujeme dbát na bezpečné prostředí, ve kterém se účastnice*ci cítí v bezpečí, podporovaná*í a respektována*i.

Creating a safe space for discussion and dialogue in a training session on gender-based violence (online & offline)

 • Materiál je určený pro školitelky*e a change agents.
 • Dokument pomáhá budovat bezpečné a vstřícné prostředí k vytvoření co nejefektivnějšího školení.
 • Volně dostupný ho najdete zde.

Setting up and Implementing Institutional Policies to Address Gender-Based-Violence in Academia (offline)

 • Cílem školení je poskytnout účastnicím*íkům komplexní porozumění problematiky genderově podmíněného násilí a jeho dopadu na akademické prostředí, zároveň též demonstrovat prevalenci GPN ve výzkumném prostředí a odhalit jeho speficické rysy.
 • Školení má za cíl představit model 7P projektu UniSAFE a sdílet s účastnicemi*íky úspěšné metody, které byly již implementovány v evropským výzkumných pracovištích.
 • Jde o materiál k osobnímu (offline) školení, které zabere šest hodin. Materiály potřebné ke školení najdete zde.

Active Bystander Intervention Training (in person & offline)

 • Školení aktivního přihlížejícího cílí na studentky*y a pracovnice*íky univerzit.
 • Snaží se je vzdělat v oblasti GPN a poskytnout jim potřebné dovednosti k odhalení a zakročení v nevhodných situacích.
 • Školení zahrnuje interaktivní cvičení, role-play a diskuze.
 • Program školení trvajícího 3 hodiny byl navržen k offline účasti a materiál k němu najdete zde.
 • Online verze školení trvá 2 hodiny 40 minut a materiály k němu najdete zde.

Webinar for students without knowledge on gender-based violence (online & offline)

 • Edukativní školení je zaměřeno na studentky*y bez předchozí znalosti problematiky genderově podmíněného násilí.
 • Snaží se ponořit do složité problematiky genderové nerovnosti a rozložení moci, slouží jako úvod ke zkoumání dané oblasti.
 • Školení chce dojít k otevřené debatě nad touto problematikou a řeší konkrétní příklady.
 • Modul je určený pro studentky*y bakalářského a magisterského programu.
 • Materiály jsou určené k online účasti, jež by měla trvat zhruba 2 a půl až 3 hodiny. Najdete je zde.

Webinar for students with pre-knowledge on gender-based violence (online)

 • Webinář je zaměřený k hlubšímu zkoumání problematiky genderově podmíněného násilí.
 • Je určen pro studentky*y bakalářského a magisterského programu se základní orientací v této problematice.
 • Nabízí diskuse a metody, které se dají implementovat do činnosti studentských spolků či organizací.
 • Zdůrazňuje význam integrování strategií proti genderově podmíněnému násilí a sexuálního obtěžování do školských reforem a předpisů.
 • Školení probíhá online a zabere 3 hodiny. Materiál k němu najdete zde.

Webinar for doctoral students/researchers and early career researchers (online)

 • Webinář je určený doktorandkám*ům a absolventkám*ům doktorského programu, začínajícím výzkumnicím*mníkům s cílem budovat bezpečnější a inkluzivnější akademické prostředí.
 • Obsah se zaměřuje na porozumění a adekvátní reakci na genderově podmíněné násilí, přiblížení činnosti aktivního přihlížejícího a na to, jak zaujmout stanovisko a vytvořit pozivitní změny.
 • Materiál je určen k online setkání s odhadovanou délkou 3 hodiny. Odkaz na materiál zde.

Webinar for Teachers in Higher Education Institutions and Research Organisations (online)

 • Školení je navržené pro vyučující ve vysokém vzdělání a výzkumných organizacích se střední nebo pokročilou znalostí genderově podmíněného násilí.
 • Obsah má poskytnout hlubší vhled do problematiky a strategií potřebných pro efektivní řešení ve výuce o genderově podmíněném násilí v akademickém prostředí s přihlédnutím ke zjištění projektu UniSAFE.
 • Účastníci mimo jiného získají i povědomí o účinných strategiích, jak téma GPN implementovat do výukových osnov a jak téma diskutovat se studenty.
 • Materiál je určený pro online školení v délce 3 hodin. Materiály k němu najdete zde.

Doporučená četba k vyjmenovaným seminářům najdete tady.

Další materiály, doprovodné texty a případně videopřílohy najdete zde vždy u náležitého školení.

Kromě toho vznikla série tří webinářů na téma institucionálních politik pro řešení genderově podmíněného násilí (Institutional Policies to Address Gender-Based-Violence in Academia – The 7P Framework). Díky webináři získáte obecné porozumění konceptům souvisejícím s genderově podmíněným násilím a jejich dopadům v akademickém prostředí. Součástí webinářů jsou informace o míře výskytu genderově podmíněného násilí, jeho specifikách a koncepčním modelu 7P pro jeho řešení. Webináře v neposlední řadě obsahují inspirativní postupy pro vytváření a zavádění institucionálních politik pro potírání genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí. Více informací naleznete zde.

GE Academy (anglicky)

Projekt Horizontu 2020 Gender Equality Academy vytvořil sérii vzdělávacích aktivit (webináře, školení) zaměřených na genderovou rovnost ve výzkumu a vysokém školství, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách projektu. Jednou z oblastí, kterým se vzdělávací moduly věnují, je také problematika GPN:

 • Addressing gender-based violence and sexual harassment in academia and research organisations. Více informací a podkladové materiály zde.
 • Acting against sexual harassment in academic and research organisations. Záznam ze školení naleznete na tomto odkazu a prezentaci zde.
 • Link sexual harassment as a measure towards structural institutional change. Záznam ze školení zde.

Analýzy a odborné publikace