Model 7P

Model 7P představuje celostní přístup k řešení problematiky genderově podmíněného násilí. Základem pro vývoj politik a opatření (policy) je sběr dat o prevalenci a incidenci případů (prevalence). Tato data dále slouží pro tvorbu preventivních opatření (prevention) a institucionálních procedur směřujících k řešení případů a ochraně obětí a přeživších i svědků a svědkyň násilí (protection), definici možného postihu pachatelů či pachatelek (prosecution), zahrnuje poskytování služeb (např. terapeutických, lékařských, právních atd.), přičemž všechny tyto aktivity mohou probíhat ve spolupráci s relevantními aktéry (partnerships), jako jsou např. policie, neziskové organizace, experti a expertky, odbory apod. V porovnání s předchozími principy 3P Organizace spojených národů (prevence, pomoc a postih) nebo 4P Rady Evropy (prevence, pomoc, postih a politiky) tedy model 7P pracuje  s následujícími sedmi oblastmi: politiky, prevalence, prevence, pomoc, postih, poskytování služeb a partnerství.

Vznik modelu 7 P
 1. Prevalence (prevalence):
  • a incidence se týkají dat a sběru dat, která ukazují na výskyt jednotlivých forem genderově podmíněného násilí. Tyto údaje přispívají  k tvorbě institucionálních politik založených na důkazech. Důležité je, aby byl součástí sběru dat intersekcionální přístup zohledňující faktory, jako jsou věk, etnická příslušnost, genderová identita, sexuální orientace či funkce v rámci organizace.
 2. Prevence (prevention):
  • zahrnuje opatření, která podporují změnu v sociálních a kulturních vzorcích chování a také proměnu postojů v rámci instituce. Prevence může zahrnovat mimo jiné aktivity zacílené na zvyšování povědomí pro zaměstnance/zaměstnankyně a studující, např. formou vzdělávacích materiálů, vstupních školení, veřejných prohlášení. Důležitou roli má také jasně komunikovaný závazek vedení dané instituce, že se bude problému věnovat.
 3. Pomoc (protection):
  • cílí na zajištění bezpečnosti a potřeb potenciálních obětí. Součástí jsou jasné procesy, postupy a infrastruktura pro hlášení případů genderově podmíněného násilí a také podpora obětí a školení osob odpovědných za řešení případů.
 4. Postih (prosecution):
  • se vztahuje na postih v rámci vysoké školy (např. vyloučení ze studia a pracovněprávní následky), má však i správněprávní a trestněprávní rovinu. Může jít například o vytýkací dopisy, ukončení zaměstnání a studia (pokud je to právně možné) a také o spolupráci s právními, policejními a trestněprávními odborníky a organizacemi.
 5. Poskytování služeb (provision of services):
  • zahrnuje poskytování služeb psychologů, lékařů a jiných odborných profesí pro oběti, jejich rodiny, ale i pro pachatele. V akademické sféře může zahrnovat poradenství a mediaci, stejně tak psychologickou a zdravotní podporu. Důležité je, že o poskytování těchto služeb musí být dobře informováni všichni zaměstnanci/zaměstnankyně a studující i vedoucí pracovníci/pracovnice.
 6. Partnerství (partnership):
  • zahrnuje spolupráci s aktéry uvnitř i vně institucí, např. s neziskovým sektorem, odbory nebo studentskými spolky a sdruženími.
 7. Politiky (policy):
  • odkazují na ucelený soubor opatření s jasnou vizí a strategií nebo na konkrétní dokumenty, které tato opatření podrobně popisují. Jde o interní univerzitní dokumenty, které mohou být obecného rázu (např. etický kodex či plán genderové rovnosti), či takové, které specificky ošetřují problematiku genderově podmíněného násilí.