Novinky

Není čas na jednoduchá řešení

Složitá doba, ve které žijeme, si nevystačí s jednoduchými řešeními komplexních a globálních problémů dnešního světa. Složitá a nutně spíše pomalá řešení problémů se však příliš dobře neprodávají, a mohou v široké veřejnosti vzbuzovat pochmurné pocity či dojem, že politici i vědci selhávají, pokud nenabízejí řešení přitažlivě jednoduchá a rychlá. Že toho zneužívají mnozí přední politici a vytvářejí dojem, že oni vědí, jak na to, rychle a levně, je nebezpečné. Vědecká obec by tím spíše neměla přistupovat...

Řízení lidí a podpora genderové rovnosti ve výzkumu

První podzimní workshop Pracovní skupiny pro změnu se zaměřil na stále více aktuální téma v českém akademickém prostředí, kterým je posílení řízení a rozvoje lidí, personální politiky a systematické podpory kariérního rozvoje vědkyň a vědců, jejíž nedílnou součástí je i podpora genderové rovnosti. Workshop proběhl 14. 9. 2017 v prostorách výzkumného centra CEITEC Masarykova univerzita v Brně. Na workshopu vystoupila Eliška Handlířová, vedoucí kanceláře ředitele (CEITEC MU), která se ve své prezentaci a navazující diskusi...

Seminář k genderovým aspektům v evropském výzkumu

Seminář je určen všem, kteří mají zájem dozvědět se, jak může pozornost genderovým tématům přispět ke kvalitě a relevanci výzkumu a inovací – výzkumným pracovníkům a pracovnicím, národním kontaktním bodům, expertům a evaluátorům. Kdy: 25. 10. 2017 | 9:00 – 12:00 Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 Seminář přinese přehled toho, kde je v Horizontu 2020 potřeba věnovat genderovým otázkám pozornost a jak to udělat. Seminář nabídne praktický návod na to, jak...

Genderová diverzita = lepší věda: evidence z výzkumů

Za správných podmínek týmy z diverzity benefitují, ať již se jedná o diverzitu oborovou, diverzitu zkušeností, diverzitu genderovou, etnickou či národnostní. Autorský tým textu Gender diversity leads to better science publikovaném koncem března 2017 v PNAS se zaměřil na diverzitu genderovou a na základě výzkumů ukazuje, proč je tento typ diverzity důležitý pro vědecké bádání a co mají manažeři a manažerky dělat, aby maximalizovali její přínosy. Pro detaily doporučujeme originál, zde shrnujeme ve vybraných bodech: Experimentální výzkum...

Péče o akademickou komunitu a gender

Kromě většího množství povinností a práce v soukromé sféře, která ovlivňuje jejich profesní výkony a uplatnění, stráví ženy podle nové studie také víc hodin a aktivit prací pro akademickou komunitu. „Našli jsme přesvědčivé důkazy o tom, že ženy v průměru vykonávají víc akademické práce pro odbornou komunitu než muži a tento rozdíl je daný především účastí na vnitřních nikoli vnějších aktivitách,“ konstatuje autorský tým. Tento fakt má pravděpodobně vliv na výkon žen v jiných oblastech...

Méně kreditu, než zaslouží: vědkyně v rané fázi vědecké dráhy

Proč ženy nepokračují ve vědeckých kariérách v oblasti věd o živé přírodě, když mezi absolventy i začínajícími výzkumníky jich je tolik? Dva výzkumy sledovaly na údajích poskytnutých NIH, jež je v USA největším poskytovatelem financování výzkumu v těchto oborech, genderové rozdíly v publikacích a financování výzkumu. Vybíráme z článku článku v Harward Bussines Review z 22. března 2017. První výzkum, mapující vzorek 100 tisíc článků, které byly publikovány mezi roky 1985 a 2009, ukázal, že...

Gender a pohlaví ve zdravotním výzkumu

Kanadský Institut národního zdraví v prosinci 2010 nařídil, aby každý projekt žádající o finance na výzkum, uváděl, zda pracuje s proměnnými pohlaví a genderu. Provedený výzkum žádostí o grant zjistil, že mezi rokem 2010 a 2011 se počet projektů, který tyto kategorie zohledňuje, zvýšil z 26 % na 48 %. Podrobnosti v článku na PLoS One.

Vědecké konference a péče o děti

Nové číslo magazínu Science se věnuje výzkumu různých aspektů rodičovství. Podstatně pragmatičtější otázky se ale řeší v příloze Science Carrers v článku Elisabeth Pain New initiatives offer child-care solutions to traveling scientists. Dle výzkumu, který článek cituje, 45 % vdaných žen s dětmi nebylo za poslední rok na žádné konferenci. Neúčast na konferencích je velmi handicapující, neboť právě na konferencích probíhá síťování, vznikají tu cenné kontakty na nové spolupracovníky a spolupracovnice, které ústí v publikace,...

Nízké sebevědomí a/nebo socializace k dodržování pravidel?

Často slýcháme, že ženy se na řadu vypsaných pozic prostě nehlásí. Často je tento fakt zdůvodňován jejich nízkým sebevědomím. Některé výzkumy udávají, že na vypsanou pozici se muži hlásí, když splňují požadavky ze 60 %. Ženy jen, když je splňují na 100 %. Otázku, zda jde o nízké sebevědomí, nebo něco jiného, si v blogu Harvard Bussines Review položila Tara Sophia Mohr.

Nevýzkumné úkoly brzdí kariérní růst akademiček

Podle výzkumu, který oslovil 2 495 akademiků a 2 374 akademiček z oblastí přírodních a technických věd ze 43 institucí Velké Británie, udávají ženy, že tráví víc času výukou a prací pro širokou veřejnost a méně výzkumem, než jejich kolegové. Genderový rozdíl byl sice malý, ale statisticky významný, a to i při kontrole faktorů, jako je věk, seniorita a typ pracovní smlouvy. „Výsledky rezonují s předchozími výzkumy, které zjistily, že výuka a nevýzkumné administrativní aktivity...