ADVOKAČNÍ ČINNOST

Jsme součástí ministerských a vládních pracovních skupin, provádíme konzultační a analytickou činnost, publikujeme stanoviska k vědním politikám a dáváme podněty institucím v oblasti zlepšení pracovních podmínek a rovnosti žen a mužů. Pořádáme národní konference o genderu (dříve o ženách) a vědě, jejichž cílem je diskutovat osobami v rozhodujících vědy a politiky problematiku genderové rovnosti ve vědě. V minulosti jsme se zasazovaly o změny v oblastech, jako je genderová nediskriminace grantových schémat, řetězení pracovních úvazků, kultivace atmosféry vysokoškolských institucí.

NÁRODNÍ KONFERENCE O GENDERU A VĚDĚ

Konference za účasti představitelů a představitelek vysokých škol, výzkumných institucí, státních orgánů, které mají v kompetenci výzkum a vývoj, a politickou reprezentací o problematice genderové rovnosti ve vědě.

  • 1. národní konference o ženách ve vědě se uskutečnila v roce 2005 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a věnovala se situaci a postavení žen ve vědě a výzkumu v České republice.
  • 2. národní konference o ženách ve vědě se konala v roce 2011 v prostorách hlavní budovy Akademie věd a věnovala se rovným příležitostem v měnícím se vědeckém prostředí.
  • V roce 2014 proběhla 3. národní konference, která se věnovala prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí a v oblasti vědní politiky.
  • V roce 2016 proběhla v Hlavním sále Valdštejnského paláce 4. národní konference o genderu a vědě. Konference se zaměřila na to, jak podpořit genderovou rovnost a profesní růst vědkyň konkrétními kroky na straně vysokých škol a výzkumných institucí.
  • V roce 2018 se konala 5. národní konference o genderu a vědě, která představila výsledky výzkumu pracovních podmínek v českém akademickém prostředí a rozdílné dopady strukturálních podmínek na ženy a muže. Zvanou přednášku přednesla přední britská novinářka a popularizátorka vědy a autorka knih Inferior a Superior Angela Saini.

ČLENSTVÍ V PRACOVNÍCH A PORADNÍCH SKUPINÁCH

ČLENSTVÍ V ADVOKAČNÍCH SITÍCH

NAŠE ÚSPĚCHY:

  • zohlednění rodičovských přestávek v grantových schématech (zejm. GA ČR)
  • zahrnutí tématu genderové rovnosti ve vědě do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR do roku 2020
  • iniciace a podpora institucí výzkumu a vývoje ve zvyšování kapacit v oblasti genderové rovnosti
  • zahájení diskuze na téma sexismus v akademickém prostředí (soutěže miss, sexistické PR vysokých škol, atp.).