Novinky

Jak mluvit o bezpečí a respektu v akademickém prostředí?

Výskyt genderově podmíněného násilí a dalších forem nevhodného chování v univerzitním a výzkumném prostředí získává stále více na pozornosti a vysoké školy hledají způsoby, jak neetické chování a genderově podmíněného násilí řešit. Je důležité vytvářet efektivní nástroje ke zjišťování a řešení případů neetického, nevhodného a nepřijatelného chování a zároveň o těchto jevech a nástrojích otevřeně informovat a citlivě o nich hovořit. Komunikovat o tabuizovaných tématech, mezi něž patří i sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí, není často snadné a...

Plány genderové rovnosti: jak jsme na tom?

Členky týmu NKC Anna Donovalová a Hana Tenglerová v rámci projektu STRATIN+ aktuálně dokončily analýzu o situaci ve veřejném sektoru z hlediska plnění kritéria účasti v soutěžích Horizontu Evropa. Cílem materiálu je poskytnout zpětnou vazbu institucím formou doporučení, poukázat na příklady kvalitně zpracovaných plánů a podpořit implementaci plánů i přemýšlení o případných revizích. Zpráva byla zveřejněna začátkem dubna 2023. Z analýzy vyplývá, že k lednu roku 2023 mělo plán genderové rovnosti celkem 70 organizací, které provádí výzkum ve veřejném...

Novinky ze světa

Přijímání osob ze zahraničí do výzkumu podporuje genderovou rovnost Výzkumný tým ze Statistics Norway se zabýval tím, jestli a jaký má na genderovou rovnost ve výzkumu vliv zaměstnávání vědců a vědkyň ze zahraničí. Oproti jejich očekávání se ukázalo, že příchod lidí ze zahraniční pomohl k tomu, aby byla ve výzkumu větší genderová vyváženost. Tým Kaji Wendt zjistil, že existuje spojitost mezi tím, že mají výzkumné týmy mezinárodní složení,  a rostoucím zastoupením žen ve vyšších akademických funkcích. Zkoumali...

Mezinárodní aktivity NKC

NKC – gender a věda představilo své evropské aktivity na 20. konferenci CZEDER Dne 14. 3. 2023 se v Praze konal již 20. ročník konference České dny pro evropský výzkum – CZEDER. Letos poprvé se v rámci konference konala také výstava evropských projektů financovaných v Horizontu 2020 a Horizontu Evropa. NKC – gender a věda zde představilo své projekty GENDERACTION (H2020, 2017–2021) a návazný GENDERACTIONplus (Horizont Evropa, 2022–2025). Cílem obou projektů je přispívat k posílení genderové rovnosti v evropském výzkumném...

Pracovní skupina Lidé ve vědě Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Na podzim roku 2022 došlo v souvislosti s výměnou značné části členstva Rady pro výzkum, vývoj a inovace k odvolání radní odpovědné za agendu genderové rovnosti Rut Bízkové a v návaznosti na to k pozastavení práce Pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů ve vědě. V rámci nově jmenované Rady byly problematikou pověřeny Adéla Gjuričová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) a Kateřina Ronovská (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně). Vznikla nástupnická Pracovní skupina Lidé ve vědě, jejíž širší zaměření odráží...

Grantová agentura ČR má opatření na sladění péče s řešením projektů

V rámci snahy o vytváření vhodných podmínek pro kombinaci vědecké kariéry s péčí zavádí GAČR opatření pro sladění rodinného a profesního života řešitelů a řešitelek projektů, které získaly od agentury finanční podporu. Tato opatření je možné využít nejen v souvislosti  s mateřstvím a rodičovstvím, ale také například při zdravotních komplikacích nebo během péče o osoby blízké. Podrobný přehled všech opatření najdete zde: https://gacr.cz/rodicovstvi-a-reseni-projektu/.

Bezpečí a respekt na univerzitách i ve vědě

Nově můžete na našich webových stránkách najít informace týkající se výskytu, prevence a řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí. Na tomto místě s vámi budeme sdílet důležité informace, zdroje k tomuto tématu a v budoucnu také nástroje, které lze v rámci instituce využít. Ty v současnosti vznikají  v rámci evropského projektu UniSAFE, na kterém se jako NKC podílíme. Prozatím si můžete přečíst tipy, jak mluvit o bezpečném a respektujícím prostředí v akademickém prostředí. K dispozici...

Marcela Linková zvolena spolupředsedkyní nové evropské podskupiny pro inkluzivní genderovou rovnost

Vedoucí NKC – gender a věda, Marcela Linková se stala spolupředsedkyní Podskupiny Fóra ERA pro inkluzivní genderovou rovnost, která je novým poradním orgánem zřízeným Evropskou komisí a členskými státy. Podskupina spustila svoji činnost 14. 3. 2023. Přihlásilo se do ní celkem 21 členských států EU a také další zastřešující organizace (např. ALLEA/ Die Junge Akademie, CESAER, the Coimbra Group, EUA, EU-LIFE, EuroTech Universities Alliance, European Alliance for SSH, the Guild, Science Europe či YERUN). Podskupina...

Jak podpořit vyšší zastoupení žen ve vědě? Pomůže i větší důraz na bezpečí a respekt ve vědecké a akademické sféře

U příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě připravilo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR informační kampaň zaměřenou na téma bezpečí a respektu v akademickém a vědeckém prostředí. Zastoupení žen ve vědě je v ČR stále velmi nízké, 28 % představuje jedno z nejnižších čísel v rámci zemí EU. Kromě stereotypů, platových rozdílů nebo problémů se sladěním práce a péče, hraje svou roli i celková kultura ve vědě...

Call for Action za bezpečnější a respektující akademické prostředí

Výstupem z konference Ending gender-based violence in Academia je Call For Action, který jednak poukazuje na význam celého tématu genderově podmíněného násilí a obtěžování a také na to, jakou roli při jeho řešení hrají jednotliví aktéři, jako jsou samy univerzity a výzkumné organizace, poskytovatelé podpory na vědu a výzkum, členské státy EU i jednotlivci. Připojit se ke Call for Action a dát tak najevo, že podporujete snahy o bezpečné a respektující prostředí v akademické a...