Novinky

Plány genderové rovnosti jako požadavek pro účast v soutěži projektů GA ČR od roku 2023

Grantová agentura České republiky (GA ČR), největší poskytovatel finanční podpory základního výzkumu, ukládá od roku 2023 povinnost vykázat plán genderové rovnosti jako jedno z hodnotících kritérií účasti v soutěži pro všechny typy projektů s jedinou výjimkou. Z této povinnosti jsou vyňaty Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency, v nichž GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury (LA granty). Požadavek na plán genderové rovnosti se nově objevuje v návrhové části a následně v části...

Plány genderové rovnosti jsou pro vědu a výzkum příležitostí

14. června se v sídle Akademie věd ČR uskutečnila již sedmá konference o genderu a vědě, kterou organizuje Národní kontaktní centrum – gender a věda. Konference se konala pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, která celou akci také zahájila. Letošní ročník nesl název Plány genderové rovnosti: cesta ke změně. Tyto plány jsou od roku 2022 podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa. Požadovat je začínají už...

NKC – gender a věda zahajuje v Praze nový evropský projekt. Jeho cílem je posílení genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru

Ve dnech 8. – 10. června 2022 se v Praze uskuteční zahajovací setkání projektu Horizontu Evropa GENDERACTIONplus, který koordinuje NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Cílem konsorcia složeného z 26 národních úřadů, grantových agentur a výzkumných organizací z celkem 21 evropských zemích, je prohloubit evropskou spolupráci a přispět k větší koordinaci v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu. Konsorcium se v následujících třech letech ve své činnosti zaměří na pět klíčových oblastí. Půjde například o to monitorovat aktivity na podporu...

Experti a expertky z projektu RESISTIRÉ v Praze řešili, jak čelit negativním dopadům pandemie na genderovou rovnost

Národní kontaktní centrum-gender a věda hostilo 19. a 20. května setkání mezinárodního projektu RESISTIRÉ, jehož je partnerskou organizací. Projekt zkoumá dopady politik a opatření na boj s pandemií COVID-19 na existující genderové nerovnosti. Cílem pražského setkání bylo navrhnout pro tvůrce politik, zaměstnavatele a také pro občanskou společnost sérii doporučení, která by mohla pomoci zmírnit společenské dopady pandemie. V rámci projektu  RESISTIRÉ probíhají analýzy dopadů protipandemických politik na genderové nerovnosti.  Zapojily se do něj organizace z 9 zemí Evropy...

NKC v médiích

V prvním čtvrtletí zástupkyně NKC vystupovaly v médiích především k tématu zastoupení žen v české vědě i ke kampani „Jedna velikosti nestačí,“ tedy k oblasti genderové dimenze ve vědě a výzkumu. Tady přinášíme některé z rozhovorů a článků. Uplatnění žen ve vědě Už v lednu vystoupila vedoucí NKC Marcela Linková ve Studiu 6 České televize k tématu postavení žen v české vědě, ať už jde o jejich zastoupení nebo překážky, s nimiž se ženy během své kariéry potýkají. Na záznam rozhovoru se můžete podívat tady:...

Cena Milady Paulové za rok 2022 směřuje do oblasti neurověd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC vyhlásilo už 14. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové. Letos bude určena pro vědkyně za jejich celoživotní přínos v oblasti neurověd. Záměrem letošního ročníku je podpořit působení žen v oboru neurověd v českém výzkumném prostředí. MŠMT tak chce přispět ke zviditelnění vědkyň, jejichž práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější. Moderní neurovědy se zabývají studiem všech aspektů nervové tkáně. Ať už jde o tkáň centrální či periferní,...

Novinky z komunity pro změnu

Spustili jsme nový e-learningový program „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I.“ Kurz cílí zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti. Vhodný je také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může úplně každý, kdo se o genderovou rovnost v instituci zajímá. Kurz v současné době obsahuje šest modulů a pokrývá tato témata: Politiky rovnosti se zaměřením na výzkum a inovace...

Jedna velikost všem opravdu nestačí. I ve vědě a výzkumu je třeba pracovat s rozdílností lidí a jejich potřeb

Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC), oddělení Sociologického ústavu Akademie věd ČR zahajuje dnes kampaň nazvanou „Jedna velikost nestačí.“ NKC se tak zapojuje do celosvětových oslav mezinárodního dne žen, které mají letos téma Break The Bias. Kampaň NKC má za cíl ukázat veřejnosti, že navzdory předpokladům nejsou výsledky vědy a výzkumu vždy stejně přínosné pro všechny. Vědecké výstupy vznikající pro „univerzálního“ člověka, kterým je stále mnohdy muž, v řadě případů opomíjí odlišnost potřeb...

Nový e-learning k plánům genderové rovnosti

Již více než 20 let poskytujeme podporu českým vysokým školám a vědecké komunitě. V rámci této činnosti jsme nově spustili e-learningový kurz se zaměřením na genderovou rovnost v instituci. Kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti“ je koncipován jako veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z řad vysokých škol a vědecko-výzkumných organizací v České republice. Je zacílen zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a...

Rozhovor s Hanou Auer Malinskou

Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D. vystudovala molekulární biologii na Masarykově Univerzitě v Brně a pracuje především s rostlinami. Věnuje se rostlinné genetice, fyziologii a biotechnologii. Vede katedru biologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Co pro Vás znamená udržitelnost? Proč jste se rozhodla věnovat oblasti, která s udržitelností a globální klimatickou změnou souvisí? Vyrostla jsem na vesnici, tehdy se tomu sice neříkalo „udržitelnost“, ale lidé se tam chovali tak, že z přírody brali...