Naše služby

Vysokým školám a výzkumným institucím nabízíme:

  • workshopy a školení 
  • konzultace 
  • nástroje
  • e-learningový modul 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo pokud chcete sjednat konzultaci, workshop nebo školení, kontaktujte nás na [email protected].

Jak s problematikou genderově podmíněného násilí pracujeme a jaký přístup doporučujeme?

Naše práce s problematikou navazuje na nejnovější poznatky o efektivním institucionálním přístupu k řešení genderově podmíněného násilí (GPN) a dalších nepřijatelných forem chování v akademickém prostředí, jako jsou bossing, mobbing, šikana, stalking, diskriminace, rasismus, homofobie, transfobie a další.

Na základě zapojení do evropského projektu Horizontu 2020 UniSAFE využíváme data z dosud největší studie prevalence násilí na vysokých školách, dále data z analýzy národní právní úpravy a politik v zemích EU, data z analýzy institucionálních předpisů a politik na 48 vysokých školách a výzkumných institucích v EU, 15 případových studií vzniku a implementace předpisů v institucích, a v neposlední řadě tzv. komplexní model 7P.

Snažíme se změnit přístup institucí k řešení GPN od reaktivního přístupu (když se něco stane), k aktivnímu přístupu (průběžné sledování situace s důrazem na prevenci a včasné řešení již mírnějších forem nežádoucího jednání). Proto institucím doporučujeme:

  • Uplatňovat přístup zaměřený na potřeby obětí/přeživších, který vždy dbá na jejich ochranu, zajišťuje jejich anonymitu a nevystavuje je potenciálním retraumatizujícím situacím.
  • Dbát na trauma-informovaný přístup, který zohledňuje možnost výskytu post-stresových poruch nebo předchozího traumatu.
  • Zohledňovat intersekcionalitu. Z výzkumů vyplývá, že osoby, u kterých se potkává více os potenciálního znevýhodnění (například věk, etnicita, zdravotní způsobilost), jsou více ohrožené genderově podmíněným násilím.
  • Zavádět funkční opatření. Z výzkumu víme, že GPN nepředstavuje jednotlivé dílčí incidenty, ale že se jedná o celou škálu projevů, které se vzájemně prolínají a tvoří kontinuum. Proto prosazujeme aktivní přístup, který řeší nežádoucí jednání v počátcích a od kořenů.
  • Používat teoretický a koncepční model 7P. Ten pokrývá stěžejní oblasti prevalence, prevence, pomoci, postihu, poskytování služeb, partnerství a politik, a nabízí tak efektivní a komplexní řešení GPN v instituci.