Novinky

Řízení lidí a podpora genderové rovnosti ve výzkumu

První podzimní workshop Pracovní skupiny pro změnu se zaměřil na stále více aktuální téma v českém akademickém prostředí, kterým je posílení řízení a rozvoje lidí, personální politiky a systematické podpory kariérního rozvoje vědkyň a vědců, jejíž nedílnou součástí je i podpora genderové rovnosti. Workshop proběhl 14. 9. 2017 v prostorách výzkumného centra CEITEC Masarykova univerzita v Brně. Na workshopu vystoupila Eliška Handlířová, vedoucí kanceláře ředitele (CEITEC MU), která se ve své prezentaci a navazující diskusi...

Jak komunikovat a vyjednávat genderovou rovnost ve výzkumné instituci

Plánujete projekt na podporu genderové rovnosti ve vaší instituci, například v rámci OP VVV, nebo Horizontu 2020? Chcete se věnovat systematické podpoře a rozvíjet aktivity pro zlepšení kariérního rozvoje žen a mužů, nebo začít řešit otázku genderové dimenze v obsahu výzkumné činnosti? Na workshopu budeme diskutovat o tom, jaká je dobrá praxe a vaše zkušenosti, jaké jsou úspěšné strategie pro zahájení aktivit, jak prosazovat a komunikovat téma genderové rovnosti a čemu se hned od počátku vyhnout. Kdy: 2. 5....

Genderová rovnost a podpora začínajících vědkyň a vědců ve výzkumných institucích

Na prvním setkání Pracovní skupiny pro změnu v roce 2017 jsme se věnovali aktivitám na podporu genderové rovnosti ve výzkumných institucích a specificky podpoře začínajících vědkyň a vědců. Kateřina Cidllinská z NKC – gender a věda představila mentoringový program a společně s účastníky a účastnicemi jsme diskutovali možnosti realizace aktivit a opatření v jejich výzkumných institucích, například prostřednictvím projektu ve výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v OP VVV. Prezentace z workshopu zde.

Seminář k výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (OP VVV)

Na semináři dne 15. 11. 2016 zástupce a zástupkyně MŠMT představili věcné zaměření výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která byla vyhlášena na začátku listopadu 2016. Výzva a všechny dokumenty pro žadatele jsou uveřejněny zde. Cílem výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků a pracovnic výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje. Zároveň by výzkumná organizace (příjemce) měla v průběhu řešení projektu usilovat o získání ocenění „HR Award“. Součástí projektu jsou také aktivity...

Jak prosazovat genderovou rovnost v mojí instituci: zkušenosti z Velké Británie

Dne 17. a 18. října 2016 proběhly v Praze semináře pro Pracovní skupinu pro změnu a pro vedení VŠCHT Praha v rámci projektu TRIGGER. Lektor Gary Lokez Velké Británie, vedoucí Equality Challenge Unit, představil národní ocenění Athena Swan pro výzkumné instituce a univerzity, které se aktivně věnují podpoře genderové rovnosti. Oceňování institucí pomáhá genderové rovnosti ve vědě Hned v úvodu prvního semináře Loke zdůraznil, že i přes odlišné podmínky v českém a britském akademickém prostředí (legislativa, medializace tématu apod.), se z hlediska genderové rovnosti potýkáme s obdobnými problémy: nízké...

Seminář: Politika genderové rovnosti ve vědě v ČR a EU

Na semináři Pracovní skupiny pro změnu, který se konal 25. května 2016 v Praze, vystoupili Marcela Linková, předsedkyně Helsinki Group, Arnošt Marks, náměstek pro řízení Sekce pro VVI, Úřad vlády ČR a Lukáš Levák, ředitel Odboru výzkumu a vývoje, MŠMT. Jaké podmínky a podporu při prosazování genderové rovnosti nabízí výzkumným institucím a vysokým školám stát? Jaký je politický a institucionální rámec, který stát vytváří? Jaké jsou mantinely, ve kterých se instituce při zavádění opatření pohybují? Co přináší...

Workshop: Vyšší zastoupení žen ve vedení. Jak na to?

Na prvním setkání Pracovní skupiny pro změnu v roce 2016 jsme se zaměřili na jednu z nejvíce komplikovaných a zároveň zásadních oblastí pro dosažení genderové rovnosti v institucích, kterou je podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích, rozhodovacích orgánech i na akademických pozicích profesor a profesorka. Prezentace z workshopu s příklady dobré praxe a nástroji a aktivitami pro inspiraci zde.

Seminář: Pedagogické kurikulum z genderové perspektivy

Obsah a metody vzdělávání mohou být (a často jsou) genderově zatíženy. Cílem semináře bylo identifikovat rizikové oblasti formálního a neformálního kurikula a ukázat postupy, které lze použít k odhalení a odstranění genderových stereotypů. Genderové rovnosti ve vzdělávání lze dosáhnout pouze prostřednictvím kombinace zásahů do různých stránek vzdělávacího procesu. Seminář vedla doc. Irena Smetáčková, Ph.D., která je zároveň autorkou metodiky, jež poskytuje praktický návod, jak začlenit genderovou dimenzi do výuky a kurikula.

1. workshop Pracovní skupiny: Plány genderové rovnosti

V úterý 31. března 2015 proběhlo první setkání Pracovní skupiny pro změnu. Anna Mittnerová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Jiří Kolman z Ústavu pro výzkum globální změny AV ČR (CzechGlobe) zde představili své zkušenosti z příprav, realizace a naplňování plánů genderové rovnosti, které ve svých institucích od roku 2014 uvádí do praxe díky projektům TRIGGER a EGERA. Prezentace z workshopu k tématu Plány genderové rovnosti zde. Výsledky diskuse jsou shrnuty v článku v newsletteru zde.