Novinky

Jarní kurzy jsou tu

Nedílnou součástí programu jsou kurzy profesního a osobního rozvoje, které účastnicím a účastníkům každoročně nabízíme. Na jejich přípravě spolupracujeme s lektorkami z Evropské kontaktní skupiny a dalšími lektorkami specializujícími se na specifická akademická témata. V nabídce jsou nyní tyto kurzy: AKADEMICKÉ PSANÍ 13. 4. 2017 | 10:00 – 16:00 TIME MANAGEMENT 3. 5. 2017 | 11:00 – 16:30 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 23. 5. 2017 | 11:00 – 16:30 IDENTIFIKACE SILNÝCH STRÁNEK 13. 6. 2017 | 11:00...

(S)expertiza – O výzkumu sexuality a akademické kariéře

Jak lze zkoumat „lokální“ téma v mezinárodním prostředí? Proč je důležitá mobilita v sociálních vědách? Jak se protínají odborná a sociální relevance tématu s marginalitou, prekarizací a vědeckým úspěchem? Kateřina Lišková se dlouhodobě věnuje výzkumu  sexuality a genderu, nově v kontextu expertizy, přesněji československé expertizy par excellence: lékařské sexuologie v období státního socialismu. Všeobecně se má za to, že život za komunistů byl šedivý a že ani věda nestála za moc. Příklad sexuologie tato klišé vyvrací. Expertní vědění o sexualitě u...

Genderová rovnost a podpora začínajících vědkyň a vědců ve výzkumných institucích

Na prvním setkání Pracovní skupiny pro změnu v roce 2017 jsme se věnovali aktivitám na podporu genderové rovnosti ve výzkumných institucích a specificky podpoře začínajících vědkyň a vědců. Kateřina Cidllinská z NKC – gender a věda představila mentoringový program a společně s účastníky a účastnicemi jsme diskutovali možnosti realizace aktivit a opatření v jejich výzkumných institucích, například prostřednictvím projektu ve výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v OP VVV. Prezentace z workshopu zde.

Seminář k výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (OP VVV)

Na semináři dne 15. 11. 2016 zástupce a zástupkyně MŠMT představili věcné zaměření výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která byla vyhlášena na začátku listopadu 2016. Výzva a všechny dokumenty pro žadatele jsou uveřejněny zde. Cílem výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků a pracovnic výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje. Zároveň by výzkumná organizace (příjemce) měla v průběhu řešení projektu usilovat o získání ocenění „HR Award“. Součástí projektu jsou také aktivity...

Jak prosazovat genderovou rovnost v mojí instituci: zkušenosti z Velké Británie

Dne 17. a 18. října 2016 proběhly v Praze semináře pro Pracovní skupinu pro změnu a pro vedení VŠCHT Praha v rámci projektu TRIGGER. Lektor Gary Lokez Velké Británie, vedoucí Equality Challenge Unit, představil národní ocenění Athena Swan pro výzkumné instituce a univerzity, které se aktivně věnují podpoře genderové rovnosti. Oceňování institucí pomáhá genderové rovnosti ve vědě Hned v úvodu prvního semináře Loke zdůraznil, že i přes odlišné podmínky v českém a britském akademickém prostředí (legislativa, medializace tématu apod.), se z hlediska genderové rovnosti potýkáme s obdobnými problémy: nízké...

Podzimní výzva OP VVV podpoří projekty na genderovou rovnost a získání „HR Award“

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) připravuje výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která cílí na výzkumné organizace. Vyhlášení výzvy je plánováno na první polovinu listopadu tohoto roku. Předpokládaná alokace výzvy je stanovena na 660 mil. Kč. Cílem výzvy by měl být rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků a pracovnic výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje. Zároveň by výzkumná organizace (příjemce) měla v průběhu řešení projektu získat ocenění „HR...

CENA MILADY PAULOVÉ 2016: NOMINOVANÉ

Rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok luštěnin s cílem zviditelnit pozitivní přínos těchto zemědělských plodin. V roce 2016 tomu bylo navíc 95 let, kdy v zemědělských vědách absolvovaly na české univerzitě první ženy: Marie Kuklová a Anna Horynová (s vyznamenáním) a také dvě studentky z Jugoslávie (Ljerka Filipovičová a Jelica Radosavljevicová). Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2016 splnily (v abecedním pořadí): Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D.  Pracoviště: Přírodovědecká...

Seminář: Politika genderové rovnosti ve vědě v ČR a EU

Na semináři Pracovní skupiny pro změnu, který se konal 25. května 2016 v Praze, vystoupili Marcela Linková, předsedkyně Helsinki Group, Arnošt Marks, náměstek pro řízení Sekce pro VVI, Úřad vlády ČR a Lukáš Levák, ředitel Odboru výzkumu a vývoje, MŠMT. Jaké podmínky a podporu při prosazování genderové rovnosti nabízí výzkumným institucím a vysokým školám stát? Jaký je politický a institucionální rámec, který stát vytváří? Jaké jsou mantinely, ve kterých se instituce při zavádění opatření pohybují? Co přináší...

Workshop: Vyšší zastoupení žen ve vedení. Jak na to?

Na prvním setkání Pracovní skupiny pro změnu v roce 2016 jsme se zaměřili na jednu z nejvíce komplikovaných a zároveň zásadních oblastí pro dosažení genderové rovnosti v institucích, kterou je podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích, rozhodovacích orgánech i na akademických pozicích profesor a profesorka. Prezentace z workshopu s příklady dobré praxe a nástroji a aktivitami pro inspiraci zde.

Seminář: Pedagogické kurikulum z genderové perspektivy

Obsah a metody vzdělávání mohou být (a často jsou) genderově zatíženy. Cílem semináře bylo identifikovat rizikové oblasti formálního a neformálního kurikula a ukázat postupy, které lze použít k odhalení a odstranění genderových stereotypů. Genderové rovnosti ve vzdělávání lze dosáhnout pouze prostřednictvím kombinace zásahů do různých stránek vzdělávacího procesu. Seminář vedla doc. Irena Smetáčková, Ph.D., která je zároveň autorkou metodiky, jež poskytuje praktický návod, jak začlenit genderovou dimenzi do výuky a kurikula.