Novinky

Novinky z komunity pro změnu

Spustili jsme nový e-learningový program „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I.“ Kurz cílí zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti. Vhodný je také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může úplně každý, kdo se o genderovou rovnost v instituci zajímá. Kurz v současné době obsahuje šest modulů a pokrývá tato témata: Politiky rovnosti se zaměřením na výzkum a inovace...

Nový e-learning k plánům genderové rovnosti

Již více než 20 let poskytujeme podporu českým vysokým školám a vědecké komunitě. V rámci této činnosti jsme nově spustili e-learningový kurz se zaměřením na genderovou rovnost v instituci. Kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti“ je koncipován jako veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z řad vysokých škol a vědecko-výzkumných organizací v České republice. Je zacílen zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a...

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2022

Dnes si již posedmé připomínáme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Tento svátek poukazuje nejen na  důležitou roli, kterou mají ve vědě a výzkumu a že jim vděčíme za mnohé objevy, které nás posouvají dál. Zastupení žen mezi výzkumníky je bohužel stále nízké a i na to má tento svátek upozornit. Česká republika se svými 27 % řadí na poslední příčky mezi zeměmi EU. Proto je potřeba pracovat na férovějších podmínkách ve vědě pro...

Rozhovor s Rut Bízkovou

Ing. Rut Bízková je členkou Rady pro vědu, výzkum a inovace a v jejím rámci vede Pracovní skupinu pro rovnost žen a mužů. Její odborná dráha je nedomysltelně spjata také s tématem životního prostředí. Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Od roku 1993 se profesně orientovala na životní prostředí, především na oblast vlivu energetiky na životní prostředí. V roce 2010 se stala ministryní životího prostředí. Byla také...

Rozhovor s Hanou Auer Malinskou

Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D. vystudovala molekulární biologii na Masarykově Univerzitě v Brně a pracuje především s rostlinami. Věnuje se rostlinné genetice, fyziologii a biotechnologii. Vede katedru biologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Co pro Vás znamená udržitelnost? Proč jste se rozhodla věnovat oblasti, která s udržitelností a globální klimatickou změnou souvisí? Vyrostla jsem na vesnici, tehdy se tomu sice neříkalo „udržitelnost“, ale lidé se tam chovali tak, že z přírody brali...

Rozhovor s Danou Adamcovou

doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D. působí na Ústavu aplikované a krajinné ekologie, Mendelovy univerzity v Brně. Vystudovala obor Odpadové hospodářství na Agronomické fakultě, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzitě v Brně a v roce 2011 získala doktorát v obru Technologie odpadů na této univerzitě. V letech 2008-2010 byla zaměstnána na Ústavu aplikované a krajinné ekologie jako Technická pracovnice pro výuku a v letech 2010-2018 pracovala na tomto ústavu jako odborná asistentka a od roku 2019...

Rozhovor s Magdalenou Dariou Vaverkovou

Doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D. působí jako docentka na Ústavu aplikované a krajinné ekologie, Mendelovy univerzity v Brně. Její vědecká činnost pokrývá problematiku v oblasti ochrany a životního prostředí. Zabývá se problematikou vlivu procesů a chování vyplývajících z produkce a zpracování různých druhů odpadů na stav životního prostředí. Hlavním předmětem jejího vědeckého zájmu jsou bioindikátory, bioindikace, ekotoxikologie, odpady, využití odpadů, rekultivace a sanace degradovaných území a hodnocení vlivu lidské činnosti na životní prostředí....

Rozhovor s Davinou Vačkářovou

Mgr. Davina Vačkářová, Ph.D. je vědeckou pracovnicí Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe a zároveň působí v Centru pro otázky životního prostředí UK. Zaměřuje se na problematiku globální environmentální změny, ekosystémových služeb a hodnot přírody, adaptací na změnu klimatu, antropogenních přeměn ekosystémů a jejich důsledků pro společnost a kvalitu života. Podílela se na ustavení CzechGlobe jakožto evropského centra excelence v oblasti společenského rozměru globální změny. Je řešitelkou mnoha národních i mezinárodních (Horizon...

Rozhovor s Martou Kolářovou

PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. Pracuje jako vědecká asistentka oddělení lokálních a regionálních studií Sociologického ústavu AV ČR. Věnuje se tématům, jako jsou udržitelný životní styl, udržitelná spotřeba, globální problémy a lokální souvislosti, nerovnosti, gender, intersekcionalita. Je členkou komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a členkou České sociologické společnosti. Ve své aktuální publikaci V souladu s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost se zabývá politikou životního stylu a politickým konzumerismem v oblasti udržitelnosti a...

Rozhovor se Soňou Jonášovou

Zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky. Vystudovala agrobyznys na Mendelově univerzitě, studijní stáže absolvovala v Holandsku a Španělsku. V roce 2014 se vrátila do Česka s vizí založit organizaci, která u nás bude prosazovat cirkulární ekonomiku, a tím chránit přírodní i lidské bohatství. INCIEN vede od jeho vzniku v roce 2015. Současně absolvuje doktorské studium Sociální ekologie na Univerzitě Karlově. Co pro Vás znamená udržitelnost? Mezisektorovou i mezilidskou spolupráci, která vede nejen k udržení základních, ale i...